مديريت پژوهش

   

 

طرح‌هاي تحقيقاتيكاربردي شدهدرحال اجرادر دست بررسيشناسنامه بانك‌هافهرست مقالات

   

 

 

صفحه اصلي

فرم‌ها و قالب‌ها

شوراي علمي

فرآيند و گردشكار

اولويت‌هاي پژوهشي

كميته اخلاق

همكاران مديريت

تماس با ما

 
 
 
شناسنامه طرح                                                                                                               تاريخ به روزرسااني: 3/87
     
رديف كد طرح عنوان طرح
1 86-p-110

بررسي نيازهاي سلامت جانبازان نابينا در سال 1386-cheshm

2 86-p-110

بررسي نيازهاي سلامت جانبازان نابينا در سال 1386-ict

3 86-p-110 

بررسي نيازهاي سلامت جانبازان نابينا در سال 1386-protez

4 86-p-110

بررسي نيازهاي سلامت جانبازان نابينا در سال 1386-salamat jesm

5 86-p-110

بررسي نيازهاي سلامت جانبازان نابينا در سال 1386-zendegi janbaz

6 86-p-110

بررسي نيازهاي سلامت جانبازان نابينا در سال 1386-ravan

7 86-p-110

بررسي نيازهاي سلامت جانبازان نابينا در سال 1386-nagaresh sanji

8 86-p-110

بررسي نيازهاي سلامت جانبازان نابينا در سال 1386-hamsare ganbaz