مديريت پژوهش

   

مجله طب جانباز                                                                                                                 صفحه اصلي پژوهشكده

معرفي مديريت پژوهش

   

 

 

فرم‌ها و قالب‌ها

شوراي علمي

فرآيند و گردشكار

اولويت‌هاي پژوهشي

طرح‌هاي پژوهشي

كميته اخلاق

همكاران مديريت

تماس با ما

 
 

اين واحد در محور پژوهش عهده دار تعيين اولويت‌هاي پژوهشي، با توجه به مسائل مشكلات و نيازهاي سازمان در جهت ارائه خدمات به جانبازان، خانواده شهدا و ايثارگران مي‌باشد و ضمن ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت پژوهشگران و علاقه‌مندان،‌ مديريت و نظارت بر امور پژوهشي در حوزه يادشده را انجام مي‌دهد.

در راستاي نيل به اهداف ويژه يا فرعي و در نهايت آن دست يافتن به هدف اصلی اولين گام تعيين نيازهاي پژوهشي مي باشد. بدين مفهوم كه كداميك از مشكلات موجود در حوزه بهداشت، درمان و توانبخشي از طريق پژوهش حل خواهد شد و يا از شدت آن كاسته مي گردد و يا با به كارگيري كداميك از روش هاي نوين مي توان سطح سلامت ايشان را ارتقاء داد. اين امر مستلزم يك بررسي همه جانبه و پيگير با همكاري كلية اجزاء و واحدهاي ارائه دهندة خدمات مي باشد و البته نتايج آن در يك زمان محدود قابل بهره گيري خواهد بود و تكرار آن پس از زمان مشخص شده حتمي و ضروري است.

با روشن شدن نيازهاي پژوهشي گام دوم انتخاب مهمترين آن ها و يا همان اولويت بندي است كه براساس معيارهاي معلوم و معين از بين چندين نياز به دست آمده با توجه به توان موجود تعدادي به عنوان اولويت پژوهشي برگزيده مي گردند و با انجام اين مهم مي توان از يك اولويت پژوهشي، چندين عنوان پژوهشي را استخراج نمود و با انجام صحيح مراحل تحقيق به سؤالات موجود پاسخ هاي كاملاً علمي ومستند داد.

در طول هر يك از فعاليت هاي تحقيقاتي و در تك تك مراحل، پژوهشكده با تعيين ناظر و نيز انجام كارشناسي هاي لازم حسن اجرا و دقت و صحت امور را ارزيابي مي نمايد و در پايان، نتايج فعاليت و پروژة تحقيقاتي را به صورت چكيده و يا كامل در اختيار واحدهاي ذينفع در سازمان قرار مي دهد تا تلاش براي كاربردي نمودن آن نيز صورت پذيرد .

برقراري ارتباط با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج از كشور ازالزامات حركت در اين جهت مي باشد چرا كه بسياري از موضوعات مي توانندبه صورت مشترك بين مراكز تحقيقاتي طرح و اجرا گردد و يا با بهره برداري از پروژه هاي پايان يافته در مراكز ديگر نتايج لازم به دست آيد و از صرف هزينه ها و بودجه هاي موازي جلوگيري شود. پس يكي از مهم ترين فعاليت هاي اين پژوهشكده ايجاد يك ارتباط مناسب دوجانبه با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج از كشور با حفظ سياست هاي اعلام شده مي باشد.

 

  هدف اصلي

 افزايش اثربخشي و دستيابي به راهكارهاي نوين جهت حل مشكلات و مسائل بهداشتي، درماني وتوانبخشي جانبازان در راستاي ارتقای سطح سلامت جانبازن با راهبردهاي پژوهشي .

 

  اهداف فرعي

تعيين مسائل و مشكلات بهداشتي ،درماني و توانبخشي جانبازان .

  ايجاد زمينه مناسب براي انجام تحقيقات بنيادي .

اطلاع رساني بهنگام و بهينه.

شناسائي و حمايت از پژوهش ها و فعاليت هاي منطبق برهدف اصلی .

برقراري و تداوم ارتباط با مراكز برون سازماني و بين المللي .

 

  سياست ها واستراتژي ها

  حفظ شأن و منزلت جانباز.

گسترش فرهنگ پژوهشي در سازمان.

  تكيه برجلب مشاركت نيروي انساني درون سازماني در پژوهش هاي توسعه اي.

نگرش كاربردي.

  تسري تفكر پژوهشي .

تعيين نيازهاي پژوهشي و اولويت بندي نيازها.

ايجاد تداوم ارتباطات.