مديريت پژوهش

   

مجله طب جانباز                                                                                                                 صفحه اصلي پژوهشكده

طرح‌هاي تحقيقاتيكاربردي شدهدرحال اجرادر دست بررسيشناسنامه بانك‌هافهرست مقالات

   

 

 

صفحه اصلي

فرم‌ها و قالب‌ها

شوراي علمي

فرآيند و گردشكار

اولويت‌هاي پژوهشي

كميته اخلاق

همكاران مديريت

تماس با ما

 
 
 
شناسنامه طرح                                                                                                               تاريخ به روزرسااني: 3/87
     
رديف كد طرح عنوان طرح
1 83-d-111 بررسي نيازهاي سلامت جانبازان دو چشم نابينا در سال 1384-Psychology
2 83-d-111 بررسي نيازهاي سلامت جانبازان دو چشم نابينا در سال 1384-Prothesis
3 83-d-111 بررسي نيازهاي سلامت جانبازان دو چشم نابينا در سال 1384-Ophthalmology
4 83-d-111 بررسي نيازهاي سلامت جانبازان دو چشم نابينا در سال 1384-Genaral Health
5 83-d-111 بررسي نيازهاي سلامت جانبازان دو چشم نابينا در سال 1384-Health
6 83-d-111 بررسي نيازهاي سلامت جانبازان دو چشم نابينا در سال 1384-Need