مديريت پژوهش

   

مجله طب جانباز                                                                                                                 صفحه اصلي پژوهشكده

طرح‌هاي تحقيقاتيكاربردي شدهدرحال اجرادر دست بررسيشناسنامه بانك‌هافهرست مقالات

   

 

 

صفحه اصلي

فرم‌ها و قالب‌ها

شوراي علمي

فرآيند و گردشكار

اولويت‌هاي پژوهشي

كميته اخلاق

همكاران مديريت

تماس با ما

 
 
شناسنامه طرح                                                                                                               تاريخ به روزرسااني: 3/87
     
رديف كد طرح عنوان طرح
1 80-t-103 پيامد چهارده ساله مصدوميت با گاز خردل در جانبازان شيميائي شهرستان سردشت-ophtalmonary
2 80-t-103 پيامد چهارده ساله مصدوميت با گاز خردل در جانبازان شيميائي شهرستان سردشت-pulmonary
3 80-t-103 پيامد چهارده ساله مصدوميت با گاز خردل در جانبازان شيميائي شهرستان سردشت-dermatology