جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

maharat tasmim

راهنماي كاربردي مهارت‌هاي زندگي براي جوانان -مهارت تصمیم گیری

مؤلفين: دكترشكوفه رادفر، دكتر فريده حميدي ، فهيمه لرستاني، بهمن ابراهيمي، جعفر ميرزايي

چاپ اول: بهار 1387

تيراژ: 20000 نسخه

شابك : 964-9930-41-8

ناشر : پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 

براي رسيدن به اهداف بايد بهترين تصميم‌ را گرفت. ما زندگي روزمره خود را خلق مي‌كنيم و تصميم‌گيري ابزاري است كه براي شكل‌دادن به يك آينده مثبت از آن استفاده مي‌نمايم. اگرچه همه‌ي ما تصميم‌گيري مي‌كنيم ولي هميشه تصميم‌هاي هوشمندانه نمي‌گيريم. درواقع همه تجربه‌اي از يك تصميم‌گيري غلط داريم كه منتهي به پيامدهاي ناخوشايند شده است. برخي از تصميم‌هاي غلط درباره موضوعات كم اهميت هستند و بنابراين، پيامدهاي ناخوشايند آن نيز چندان جدي نيست و ناراحتي مربوط به آن چندان طول نمي‌كشد. ولي تصميم‌گيري‌هاي بسيار مهم‌تري نيز در زندگي وجود دارند كه اگر غلط انجام شوند، پيامدهاي ناخوشايند آن تا آخر عمر باقي مي‌ماند.

 دانلودکتاب راهنماي كاربردي مهارت‌هاي زندگي براي جوانان - مهارت تصمیم گیری