جستجو

 
جمعه
آذر
1400
12
 

hemiplegiaزندگی با فلج یکطرفه بدن (همی پلژی)

نویسنده :دکتر منصور رایگان ، دکتر نعیم احراری ، دکتر هادی شجاعی

زمستان  1384

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب زندگی با فلج یکطرفه بدن (همی پلژی)