جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

هدف كلي : بررسي عوامل مرتبط با سازگاري اجتماعي  كودكان جانبازان مثل نگرش مذهبي، حمايت اجتماعي، شيوه كنارآيي (coping) كودك ووضعيت روحي رواني و الدين

اهداف ويژه :

برسي شيوه هاي كنارآيي (coping) كودك و تأثير آن روي سازگاري  اجتماعي وي

بررسي نگرش مذهبي كودك وتأثير آن روي سازگاري اجتماعي وي

بررسي حمايت اجتماعي (چه به صورت واقعي و چه به صورت ذهني آنگونه كه كودك احساس مي كند) و تأثير آن روي سازگاري

بررسي مكانيسم هاي دفاعي كودك و تأثير آن روي سازگاري

بررسي وضعيت رواني والدين و نقش آن روي سازگاري اجتماعي فرزندان

بررسي نوع و ميزان معلوليت جانبازان و تأثير آن روي سازگاري اجتماعي فرزندان

بررسي وضعيت اقتصادي خانواده و تأثير آن روي سازگاري

اهداف كاربردي:

-بدون شناسايي عوامل ملي و زمينه ساز موثردر سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان هرگونه مداخلات درماني،‌آموزشي و ياحمايتي ديگر غيرعلمي و نوع آزمايش و خطا خواهد بود.اما در صورت شناسايي اين عوامل نقاط هدف براي هرگونه مداخله مشخص شده كه اين امر نه تنها باعث صرفه جويي درهزينه هاي آموزشي درماني بلكه باتمركز نيرو درنقاط مناسب باعث تسريع در دست يابي به نتيجه مطلوب نيز خواهد شد.