جستجو

 
جمعه
آذر
1400
12
 

هدف كلي: ارائه گزارشي جامع درباره‌ي تسهيلات ،‌مزايا و امتيازات استخدامي و شغلي رزمندگان، آسيب ديدگان و معلولان جنگ در سايركشورها

اهداف ويژه:

-تعيين مقررات وقوانين درباره مزايا وتسهيلات استخدامي رزمندگان و آسيب ديدگان جنگ

-بررسي و دسته بندي انواع مزاياي استخدامي رزمندگان و آسيب ديدگان جنگ

-تعيين طرحهاي حمايتي و برنامه هاي خدماتي در زمينه تسهيلات استخدامي رزمندگان و آسيب ديدگان جنگ

-بررسي چگونگي و نحوه ارائه تسهيلات استخدامي به رزمندگان و آسيب ديدگان

-بررسي مشاوره ها وكمك هاي VA به رزمندگان و آسيب ديدگان جنگ به منظور پيدا كردن وانتخاب شغل مناسب

-بررسي برنامه هاي كارآموزي و آموزش مهارتهاي لازم از سوي VA‌به رزمندگان و آسيب ديدگان جنگ براي استخدام

اهداف كاربردي:

اطلاع رساني از نحوه ارائه تسهيلات و خدمات به رزمندگان و آسيب ديدگان درسايركشورها

كسب آگاهي از انواع شيوه ها،‌روشها وطرحهاي حمايتي از رزمندگان و آسيب ديدگان جنگ درزمينه مزاياي استخدامي

استفاده از تجارب و اقدامات سايركشورها درحوزه ارائه تسهيلات استخدامي رزمندگان و آسيب ديدگان جنگ