جستجو

 
جمعه
آذر
1400
12
 

هدف كلي:

اين پژوهش قصددارد كليه عوامل روانشناختي كه ممكن است در تجرد جانبازان مونث نقش داشته باشند را شناسايي كرده و راهكارهايي جهت مرتفع نمودن آنها ارائه دهد.

اهداف ويژه:

- بررسي نقش ميزان اعتماد به نفس درتجردجانبازان مونث

- بررسي نقش باورهاي غلط يا تحريفهاي شناختي در ميزان انگيزه جانبازان مونث براي ازدواج

- بررسي نقش منبع كنترل (دروني يا بيروني) جانباز و انگيزه وي براي ازدواج

- بررسي رابطه بين ميزان جرأت ورزي و انگيزة جانباز براي ازدواج

- بررسي نوع و چگونگي تصوير بدني جانباز و انگيزه وي براي ازدواج

- بررسي اثر كمبود مهارتهاي اجتماعي روي انگيزه جانباز براي ازدواج

اهداف كاربردي:

با استفاده از اطلاعات بدست آمده ازاين پژوهش و تعيين عوامل احتمالي و مرتبط با تجرد جانبازان مونث مي تان باانجام مداخلات درماني در قالب جلسات مشاوره فردي آموزش هاي گروهي ويا خانواده درماني عوامل شناسايي شده رارفع نمود تا از نظررواني جانباز انگيزه لازم وكافي را براي ازدواج پيدا نمايد.