جستجو

 
دوشنبه
بهمن
1400
04
 

هدف كلي:

1- تعيين وضعيت سلامترواني فرزندان كه درطيف سني 18-15 ساله هستند (از نظر افسردگي اضطراب- علايم جسماني عملكرد اجتماعي و سلامت رواني بطور كل)

2- تعيين ثبات شخصيت فرزندان جانبازان كه درطيف سني18-15 ساله هستند

اهداف ويژه:

1- تعيين ميزان افسردگي ،‌اضطراب، كاركرد اجتماعي، علايم جسماني و وضعيت كلي سلامت رواني، درونگرا بودن،‌برونگرا بودن،‌تمايل به  روان نژندي ، و تمايل به روان پريشي درنوجوانان جانبازان كه در محدوده سني 18-15 ساله هستند با توجه به متغيرهاي سن جنس- رتبه تحصيل ترتيب ولادت جمعيت خانواده بعدخانوار- ميزان تحصيلات پدر- ميزان تحصيلات مادر وضعيت اشتغال پدر نوع جانبازي پدر درصد جانبازي پدر- درصد جانبازي پدر استان محل سكونت شهرستان محل سكونت

2- تعيين نوجوانان 18-15 ساله جانبازان كه با توجه به ابزار پژوهش نياز به برنامه ريزيهاي بعدي جهت پيشگيري ،‌تشخيص ود رمان دارند.

3- تعيين استانها و شهرستانهايي كه هنگام برنامه ريزي فوق بيشترين سرمايه گذاري از جهت اقتصاد فرهنگي و نيروي انساني در مورد آنها بايستي اعمال گردد.

اهداف كاربردي:

- فراهم آوردن اطلاعات لازم و دقيق كه بتوان براساس آن بيماريابي كرد يعني افراد مستعد بيماري و يا افرادي كه مبتلا به بيماري (حتي خفيف) شده اند راتعيين كرد تا بتوان برنامه ريزيهاي مناسب را براي اقدامات بعدي (پيشگيري از ابتلا در افراد مستعد ، تشخيص قطعي در افرادمبتلا ودرمان) انجام داد.

- منظور از افراد همان گروه هدف يعني نوجوانان 18-15 ساله جانبازان مي باشد.