جستجو

 
دوشنبه
بهمن
1400
04
 

هدف كلي: بررسي و مقايسه انواع سافت سوكت هاي الاستومريو ژلي ساخته شده از مواد پليمري گوناگون با هدف ارائه مشخصات مناسب تري نوع سافت سوكت درميان انواع موجود آن ازلحاظ كيفيت ماده كاربردي، زيست سازگاري و احمال يا عدم احتمال بروز واكنش هاي ناسازگارترپوست

اهداف ويژه:

- معرفي انواع سافت سوكتهاي ازلحاظ

-مقايسه انواع سافت سوكتها از لحاظ ويژگيهاي مكانيكي و عملكردي

-بررسي مشكلات موجد درارتباط با استفاده از سافت سوكت ها

-ارائه مشخصات يك سافت سوكت مناسب ازلحاظ تأمين راحتي شخص استفاده كننده و عدم ايجاد واكنش هاي ناسازگاري پوست

اهداف كاربردي:

-انتخاب و بكارگيري يك سافت سوكت مناسب درميان انواع سافت سوكت هاي موجود

- آشنايي با ويژگي هاي مطلوب يك سافت سوكت استاندارد

- آشنايي با برخي مشكلات موجود در زمينه استفاده ازسافت سوكت ها