جستجو

 
دوشنبه
بهمن
1400
04
 

هدف كلي :

تعيين وضعيت استفاده از دوچرخه ثابت برقي در جانبازان و تأثيرات جسماني آن بر استفاده كنندگان

اهداف ويژه:‌

1-تعيين وضعيت استفاده از دوچرخه ثابت برقي دربين جانبازان نخاعي تحويل گيرنده دوچرخه ثابت

2-تعيين ارتباط وضعيت استفاده از دوچرخه ثابت برقي با ميزان اسپاستي سيتي

3-تعيين ارتباط وضعيت استفاده از دوچرخه ثابت برقي با ميزان افزايش دامنه  حركتي مفاصل (كاهش كنتراكچرها و كوتاهي عضلات)

4-تعيين ارتباط وضعيت استفاده از دوچرخه ثابت برقي با ميزان افزايش قدرت عضلاني

5-تعيين اثر دوچرخه ثابت برقي در پارامترهاي تستهاي هدايت عصبي (الكترودياگنوز) بسته به وضعيت استفاده آنها

اهداف كاربردي:

-دوچرخه ثابت برقي مي تواند درصورت كاهش اسپاستي سيتي در ساير گروههاي جانبازي دچاراسپاستي سيتي مورد استفاده قرار گيرد.

-دوچرخه ثابت برقي مي توانددرصورت افزايش دامنه حركتي مفاصل در سايرگروههاي جانبازي يا معلولين دچار كنتراكچر مفصلي مورداستفاده قرار گيرد.