جستجو

 
جمعه
فروردين
1403
31
 

هدف كلي: تعيين هزينه به اثربخشي خدمات دندانپزشكي ارائه شده از سوي شركت شميم كوثر درسال1382

اهداف ويژه:

- تعيين انواع خدمات ارائه شده ازسوي شركت شميم كوثر در سال 1382

- تعيين هزينه هاي صورت گرفته براساس اسناد ارسالي ازسوي شركت شميم كوثر در سال1382

- تعيين اثر بخشي خدمات ارائه شده از سوي شركت شميم كوثر در سال 1382

- تعيين رضايت جانبازان از خدمات ارائه شده از سوي شركت شميم كوثر در سال 1382

اهداف كاربردي:

- تصميم گيري بهتر و نزديك به واقعيت براي تداوم همكاري باشركت شميم  كوثر

- اصلاح فرآيندهاي ارائه خدمات دندانپزشكي

- تغيير در سرانه خدمات دندانپزشكي و فراگير نمودن آن