جستجو

 
جمعه
آذر
1400
12
 

هدف كلي:

تعيين شيوع دردها و ناهنجاري هاي وضعيت بدني در دختران ورزشكار جانباز (شركت كننده درجشنواره فرهنگي ورزشي همسران و دختران جانبازان ، تهران شهريور ماه 83)

اهداف ويژه:

1- تعيين درصد شيوع قوز پشتي در دختران ورزشكار جانبازان

2- تعيين درصد شيوع انحراف جانبي ستون فقرات در دختران ورزشكار جانبازان

3- تعيين درصد شيوع لودوز كمري در دختران ورزشكار جانبازان

4- تعيين درصد شيوع تورتي كولي در دختران ورزشكار جانبازان

5- تعيين درصد شيوع زانوي پرانتزي در دختران ورزشكار جانبازان

6- تعيين درصد شيوع زانوي ضربدري در دختران ورزشكار جانبازان

7- تعيين درصد شيوع صافي كف پا در دختران ورزشكار جانبازان

8- تعيين درصد شيوع هالوكس و الگوس در دختران ورزشكار جانبازان

9- تعيين درصد شيوع كمر درد در دختران ورزشكار جانبازان

10- تعيين درصد شيوع گردن درد در دختران ورزشكار جانبازان

11- تعيين درصد شيوع زانو درد در دختران ورزشكار جانبازان

12- تعيين درصد شيوع شانه درد در دختران ورزشكار جانبازان

13- تعيين درصد شيوع درد دست و مچ پا در دختران ورزشكار جانبازان

14- تعيين درصد شيوع درد پا و مچ پا در دختران ورزشكار جانبازان

15- تعيين درصد شيوع درد  آرنج در دختران ورزشكار جانبازان

اهداف كاربردي:

1- تعيين نيازهاي آموزشي دختران ورزشكار جانبازان

2- تعيين نيازهاي درماني دختران ورزشكار جانبازان