جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

هدف كاربردي:

-  بررسي اثر تهويه مكانيكي غير تهاجمي درجانبازان شيميايي مبتلا به بيماري ريوي شديد

-  بررسي عوارض تهويه مكانيكي غير تهاجمي در جانبازان شيميايي مبتلا به بيماري ريوي شديد

اهداف ويژه :

-تعيين ميزان بهبودي يافته هاي اسپيرومتري  به دنبال استفاده از تهويه مكانيكي غير تهاجمي در جانبازان شيميايي مبتلا به بيماري ريوي شديد

-تعيين ميزان بهبودي يافته هاي گاز خون شرياني به دنبال استفاده از تهويه مكانيكي غير تهاجمي در جانبازان شيميايي مبتلا به بيماري ريوي شديد

-تعيين ميزان بهبودي يافته هاي كيفيت زندگي و كيفيت خواب به دنبال استفاده از تهويه مكانيكي غير تهاجمي در جانبازان شيميايي مبتلا به بيماري ريوي شديد

-تعيين ميزان بهبود علايم باليني، (تنگي نفس، خلط  خوني، سرفه ، سردرد ، خواب آلودگي صبحگاهي ، ...) به دنبال از تهويه مكانيكي غير تهاجمي در جانبازان شيميايي مبتلا به بيماري ريوي شديد

-تعيين ميزان بهبود تست تحمل ورزش، (6MWT) به دنبال استفاده از تهويه مكانيكي غير تهاجمي درجانبازان مبتلا به بيماري ريوي شديد

-تعيين ميزان بهبود يافته هاي ، (chest HRCT) به دنبال استفاده از تهويه مكانيكي غير تهاجمي درجانبازان مبتلا به بيماري ريوي شديد

-تعيين ميزان رضايتمندي بيماران به دنبال استفاده ازتهويه مكانيكي غير تهاجمي درجانبازان شيميايي مبتلا به بيماري ريوي شديد

اهداف كاربردي:

استفاده از تهويه مكانيكي غير تهاجمي در مبتلايان به بيماري هاي شديد ريوي از جمله COPD اثرات مثبت فراواني داشته است و باعث كاهش مرگ و مير ،‌موارد بستري دربيمارستان،‌موارد تشديد علايم و بهبود علايم و شاخص هاي اسپيرومتري شده است.