جستجو

 
جمعه
خرداد
1403
04
 

اهداف كلي: مقايسه بروز جهش در ژن P53 در جانبازان شيميايي مبتلا به سرطان با ديگر مبتلايان به سرطان

اهداف ويژه:

تعيين ميزان بروز جهش درژنP53 درگروه هدف

تعيين ميزان بروز جهش درP53 درگروه شاهد

مقايسه اين دو با يكديگر

اهداف كاربردي: كاهش ميزان مرگ ومير ناشي از سرطان درجانبازان شيميايي