جستجو

 
جمعه
فروردين
1403
31
 

هدف كلي: كارآزمايي باليني اتفاقي دو سويه كور؛ مقايسه تيتروپيوم و ايپرتروپيوم دربهبود حجمهاي عملكردي ريوي در بيماران مبتلابه عوارض مزمن ريوي اشي از گاز موستارد

اهداف جزيي:

1- مقايسه ميزان تغييرحجم هاي ريوي در بيماران قبل و پس از درمان درهر گروه درماني

2- مقايسه ميزان تغيير حجم‌هاي ريوي در بيماران قبل و پس از درمان در هر گروه

3- مقايسه ميزان كاهش علائم باليني (سرفه ، خلط ، تنگي نفس ) پس از درمان درهر گروه درماني

4- محاسبه نسبت خطر يا خطر نسبي (Risk Ratio) از نظر نيازبه بستري در بيمارستان درطول دوره پيگيري در دو گروه در دوره پيگيري

5- محاسبه نسبت خطر يا خطر نسبي (Risk Ratio) از نظر نيازبه اكسيژن درماني درطول دوره پيگيري در دو گروه در دوره پيگيري

6- تعيين ميزان فراواني عوارض مختلف دارو در دو گروه

7- تعيين ميزان شدت عوارض مختلف دارو در دو گروه دردوره درمان