جستجو

 
جمعه
فروردين
1403
31
 

هدف كلي : پيامد حاملگي در هسمران مصدومين شيميايي  گازخردل در شهرستان سردشت طي سالهاي83-82

اهداف جزئي:

1-  تعيين ميزان فراواني زايمان زودرس در همسران مصدومين شيميايي گاز خردل

2-  تعيين ميزان فراواني زايمان زودرس در گروه كنترل

3-  بررسي مقايسه اي فراواني زايمان زود رس در هسمران مصدومين شيميايي و گروه كنترل

4-  تعيين ميزان فراواني ناهنجاريهاي مادرزادي در فرزندان مصدومين شيميايي گاز خردل

5-  تعيين ميزان فراواني ناهنجاريهاي مادرزادي درفرزندان گروه كنترل

6-  بررسي مقايسه اي فراواني ناهنجاريهاي مادرزادي در فرزندان مصدومين شيميايي و گروه كنترل

7-  تعيين ميزان فراواني مرگ نوزادان و اطفال زير يكسال در فرزندان مصدومين شيميايي گاز خردل

8-  تعيين ميزان فراواني مرگ نوزادان و اطفال زير يكسال در فرزندان گروه كنترل

9-  تعيين ميزان فراواني مرگ و نوزادان و اطفال زير يكسال درفرزندان مصدومين شيميايي و گروه كنترل

10- تعيين ميزان فراواني مرده زايي در همسران مصدومين شيميايي گاز خردل

11- تعيين ميزان فراواني مرده زايي در كنترل

12- بررسي مقايسه اي فراواني مرده زايي درهمسران مصدومين شيميايي و گروه كنترل

13- تعيين ميزان فراواني سقط هاي خودبخودي درهمسران مصدومين شيميايي

14- تعيين ميزان فراواني سقط هاي خودبخودي در گروه كنترل

15-بررسي مقايسه اي ميزان فراواني سقط هاي خودبخودي در همسران مصدومين شيميايي وگروه كنترل

اهداف كاربردي:

اطلاع از تأثير احتمالي يا عدم تأثير گاز خردل بر روي پيامد حاملگي و فرزندان ، علاوه بركاربردهاي علمي و بهداشتي، حق مسلم و انكار ناپذير خانواده هر مصدوم است . اگرعامل تأثيرمنفي بر پيامد حاملگي داشته باشد در اينصورت خانواده مصدوم بايستي از مشكلات احتمالي كه در پيش دارند آگاهي يافته و با توجه به آن براي حاملگي و بچه دار شدن و راههاي احتمالي پيشگيري و تشخيص زودرس موارد غير طبيعي(احتمالاً ازطريق آمنيوسنتز، آلفافتوپروتئين يا اولتراسوند) برنامه ريزي كنند. از طرفي تشخيص و پيگيري به موقع معلوليتها (كه يكي ازمعضلات مهم بهداشتي، درماني، اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي است) درجوامع بشري از اهميت خاصي برخوردار است. اگرعامل هيچگونه تأثيري بر پيامد حاملگي نداشته باشد، دانستن اين مطلب نيز مي تواند از استرسهاي مداوم همسران مصدومين در طول دوران بارداري بكاهد.