جستجو

 
جمعه
فروردين
1403
31
 

1 . عنوان پایان نامه : طراحی صندلی جهت رفع حاجت سالمندان                 پژوهشگر: ساسان قراگزلو

 

  استاد راهنما: مهندس محمد حسن داورزنی

  مشاور: دکتر هادی شجاعی

 

 

 

2 . عنوان پایان نامه : طراحی واکرجهت جانبازان پاراپلژیک                      پژوهشگر: علی حسین پور حجار

 

استاد راهنما: مهندس محمد حسن داورزنی

مشاور: مهندس حسن صادقی نائینی  و  دکتر هادی شجاعی