جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1403
28
 
نویسندگان :دکتر هادی شجاعی - دکتر محمد حسن آزما-دکتر محمدرضا سروش

- ارائه شده در اولین همایش ارتقاء سلامت ایثارگران به صورت سخنرانی -چاپ در مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ( طب جنوب ) - لینک مجله

 

مقدمه : سندرم تونل مچ دستی بیماری رنج آوری است که با علائم درد، گزگز و مور مور شدن انگشتان خود را نشان می دهد. در صورت پیشرفت بیماری واز بین رفتن الیاف حسی و حرکتی عصب مدیان عوارض جبران ناپذیری بوجود خواهدآمد .

درمانهای متفاوتی وجود دارد تا ازپیشرفت بیماری ولذا انجام عمل جراحی ممانعت شود. درمان حمایتی با استفاده از اسپیلینت مچ دستی یکی از درمانهای مناسب و رایج میباشد.اخیراً نیز لیزر کم توان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاکه این سندرم در افراد دچار ضایعه نخاعی پاراپلژیک بعلت استفاده بیش ازحداز مچ دستهازیاد دیده میشود و از سوی دیگر بعلت شیوع مشکلات ارگانهای داخلی در این افراد ، استفاده از دارو جایز نیست لذا تصمیم گرفته شد که از درمانهای غیر داروئی ، یک روش متداول یعنی اسپیلینت را با روش جدید لیزر تراپی مقایسه کنیم.

هدف (objective) : بررسی مقایسه اثرات درمانی لیزر کم توان با درمان حمایتی در بهبود علائم سندرم تونل مچ دستی در جانبازان نخاعی پاراپلژیک .

مواد و روشها (Materials & Methods) :   تعداد 21مورد سندرم تونل مچ دستی در جانبازان نخاعی پاراپلژیک که از ویلچر استفاده می کردند و همگی توسط دستگاه Tonneis – plus (NCV, EMC) بیماری آنها دقیقاً تشخیص داده شده بود در دو گروه کنترل و آزمون بطور تصادفی تقسیم شدند و برای هر دو گروه درمان حمایتی با استفاده از wrist – hand splint قرار داده شد . در گروه آزمون 10 جلسه لیزر کم توان با مشخصات : دستگاه Azor2k و پروب H200 . طول موج 980nm و بصورت ممتد و شدت 6j/p در 4 نقطه روی کانال کارپ بصورت یک روز در میان انجام شد و در گروه کنترل با همین تعداد جلسات از لیزر خاموش استفاده شد. مشخصات دموگرافیک جانباز و علائم بالینی و تست الکترودیاگنوز وی در پرسش نامه مربوطه ثبت شد و در خاتمه ی جلسات درمانی نیز مجدداً علائم بالینی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج قبل و بعد از درمان مورد مقایسه و آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و تست های T test و wilcaxon و ... قرار گرفتند.

نتایج (results): هم لیزر کم توان و هم درمان حمایتی در بهبود علائم سندرم تونل مچ دستی موثر هستند اما اثر لیزر کم توان در بهبود برخی علائم سندرم تونل مچ دستی نسبت به درمان حمایتی بیشتر بوده و از نظر آماری معنی دار می باشد. این علائم عبارتند از تست فالن(P-value=016) . تست تینل (P-value=031) و پارستزی (P-value=005) و درد شبانه (P-value=018) اما در خصوص کاهش میزان درد، در دو گروه تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.

بحث و نتیجه گیری (conclusion): لیزر کم توان بعنوان یک روش موثر و بی ضرر می تواند در درمان سندرم تونل مچ دستی جانبازان نخاعی بکار گرفته شود .