جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1403
28
 

هدف كلي : گردآوري و طبقه بندي داده هاي درماني جانبازان نخاعي  از سال1368 تا پايان سال 1383

اهداف ويژه:

-  گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس ارگان درگير

-  گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس تعداد روزهاي بستري در طول سالهاي گذشته

-  گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس علت بستري در طول سالهاي گذشته

-  گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس درصد از كارافتادگي ضايعه نخاعي

- گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس سن

-  گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس تاريخ مجروحيت

-  گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس وضعيت تأهل

- گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس نوع مداخلات درماني در زمان بستري

- گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس تجهيزات پزشكي مورد استفاده

- گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس سطح ضايعه نخاعي

- گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس تحصيلات جانباز

- گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس همسر يا پرستار

- گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس نوع روش توانبخشي مورد استفاده

- گردآوري وطبقه بندي داده هاي درماني جانبازان تا پايان سال 1383 براساس ضايعه همراه با مجروحيت نخاعي

اهداف كاربردي:

گردآوري و طبقه بندي داده هاي درماني جانبازان نخاعي تا پايان سال 1383 جهت برنامه ريزي درمان

گردآوري و طبقه بندي داده هاي درماني جانبازان نخاعي تا پايان سال 1383 جهت ارزيابي تأثير تجهيزات پزشكي ارائه شده

گردآوري و طبقه بندي داده هاي درماني جانبازان نخاعي تا پايان سال 1383 جهت ارزيابي وضعيت ويزيتهاي دوره اي

گردآوري و طبقه بندي داده هاي درماني جانبازان نخاعي تا پايان سال 1383 جهت ارائه راهكارهاي مناسب در كاهش بستري