جستجو

 
جمعه
آذر
1400
12
 
نمایش # 
عنوان کلیک ها
تعيين ويژگي هاي مركز اورژانس و بخش مصدومين شيميايي و ارائه الگوي درماني مناسب 3098
تعيين ميزان اريتم و ملانين در ضايعات مزمن جلدي ناشي از تماس با سولفورموستارد و مقايسه آن با پوست افراد سالم 2287
تعيين مقدار آب دفعي از طريق اپيدرم (TEWL ) در پوست جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي مواجهه يافته با سولفورموستارد 4035
تدوين فاز دوم شناسنامه بهداشتي درماني جانبازان نخاعي (گردآوري و طبقه بندي داده هاي درماني جانبازان نخاعي تا پايان سال1383) 3545
تدوين پروتكل استاندارد شده استفاده از تجهيزات اكسيژن درماني در خانه 3987
تاثير ورزش بر غلظت هاي لاكتات خون و بزاق در مصدومين شيميايي ريوي 4471
پيش بيني سير تغييرات ظرفيت تنفسي مصدومين شيميايي در ده سال آينده 4035
خارش دهنده ناشی از سولفورموستارد در ...بررسی مقايسه اثر درمانی capsaicin موضعی با روشهای درمانی روتين (بتامتازون موضعی ) در درمان ضايعات مزمن پوستی 3729
بررسی سيستم های ارائه خدمات ويلچر به معلولين جنگی در داخل و خارج از کشور 3664
بررسي يافته هاي ميكروسكوپ نوري و الكتروني در ضايعات مزمن خارش دار پوست در مصدومين شيميايي گاز خردل ، قبل و بعد از درمان 3791