جستجو

 
جمعه
آبان
1399
09
 
نمایش # 
عنوان کلیک ها
تعيين ويژگي هاي مركز اورژانس و بخش مصدومين شيميايي و ارائه الگوي درماني مناسب 2587
تعيين ميزان اريتم و ملانين در ضايعات مزمن جلدي ناشي از تماس با سولفورموستارد و مقايسه آن با پوست افراد سالم 1777
تعيين مقدار آب دفعي از طريق اپيدرم (TEWL ) در پوست جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي مواجهه يافته با سولفورموستارد 3442
تدوين فاز دوم شناسنامه بهداشتي درماني جانبازان نخاعي (گردآوري و طبقه بندي داده هاي درماني جانبازان نخاعي تا پايان سال1383) 3055
تدوين پروتكل استاندارد شده استفاده از تجهيزات اكسيژن درماني در خانه 3578
تاثير ورزش بر غلظت هاي لاكتات خون و بزاق در مصدومين شيميايي ريوي 4033
پيش بيني سير تغييرات ظرفيت تنفسي مصدومين شيميايي در ده سال آينده 3633
خارش دهنده ناشی از سولفورموستارد در ...بررسی مقايسه اثر درمانی capsaicin موضعی با روشهای درمانی روتين (بتامتازون موضعی ) در درمان ضايعات مزمن پوستی 3248
بررسی سيستم های ارائه خدمات ويلچر به معلولين جنگی در داخل و خارج از کشور 3253
بررسي يافته هاي ميكروسكوپ نوري و الكتروني در ضايعات مزمن خارش دار پوست در مصدومين شيميايي گاز خردل ، قبل و بعد از درمان 3341