جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

دکتر محمدرضا سروش

رئیس پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

**********************

دکترمحمد مهدی اصفهانی

استاد اخلاق پزشکی

**********************

دکتر حمید حقانی

استاد آمار و عضو هیئت دانشگاه علوم پزشکی ایران

**********************

دکتر مصطفی قانعی

استاد برجسته و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله

**********************

حجة الاسلام سید احمد ابطحی

عالم دینی و مدیر کل ارزشیابی و انتصابات بنیاد شهید وامور ایثارگران

**********************

محمد علی پور مختار

مدیر کل امور حقوقی بنیاد شهید وامور ایثارگران

**********************

عباس خامه یار

معاون پژوهش وارتباطات فرهنگی بنیاد شهید وامور ایثارگران

**********************

دکتر رضا امینی

مدیر پژوهش پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

**********************