رديف كد طرح عنوان طرح
1 80-t-102 بررسي ميزان موفقيت ايمپلنت دنداني در بنياد جانبازان از نظر جانبازان، دندانپزشكان معالج و معيارهاي ارزيابي درمان سال 1380
2 80-t-103 پيامد چهارده ساله مصدوميت با گاز خردل در جانبازان شيميائي شهرستان سردشت
3 80-t-104 پيش بيني سير تغييرات ظرفيت تنفسي مصدومين شيميايي در ده سال آينده
4 81-p-101 بررسي وضعيت سلامت رواني فرزندان جانبازان
5 82-p-101  بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارت هاي بهداشت رواني به كاركنان اداره كل جانبازان جنوب غرب تهران برميزان رضايت مندي جانبازان مراجعه كننده به اين اداره...
6 81-r-101

بررسي اثر ليزر كم‌توان در درمان زخم‌هاي فشاري جانبازان نخاعي

7 81-r-102  مقايسه اثر ليزر كم توان با درمان حمايتي در درمان سندرم تونل مچ دستي جانبازان نخاعي پاراپلژيك
8 82-r-103  بررسي فراواني آسيبهاي ورزشي و علل و عوامل مرتبط بر آنها در جانبازان و معلولين ورزشكار    رشته هاي مختلف ورزشي شركت كننده در جشنواره ميلاد كوثر تهران
9 82-r-101 بررسي ميزان شيوع پوكي استخوان بر اساس مدارك موجود از جانبازان ضايعه نخاعي استان اصفهان در سال 1380
10 82-r-112

 بررسي نيازهاي توانبخشي آسيب ديدگان زلزله بم

11 82-r-115 بررسي وضعيت استفاده از دوچرخه ثابت برقي در جانبازان ضايعه نخاعي و تاثيرات جسماني آن در استفاده كنندگان
12 82-r-116 بررسي ميزان تاثير استفاده ازحمايت كننده هاي مفصلي دربهبود تعادل سالمندان سالم و معلول
13 82-t-105  بررسي ميزان ضايعات تروماتيك شكم - قفسه سينه - لگن - عروق اندامها و گردن در جانبازان براساس ارگانهاي صدمه ديده و نوع عوارض
14 82-t-108  مقايسه آزيترومايسين طولاني مدت با دوز کم و دارونما در درمان ضايعات مزمن ريوي ناشي از گاز موستارد
15 82-t-122  بررسي اپيدميولوژيك ضايعات ناشي از انفجار مين هاي زميني در استانهاي غربي كشور از سال 1378 لغايت 1382
16 83-d-102  ارزيابي خدمات دارو و تجهيزات كشوري در سال 1381 بر اساس مدارك موجود در اداره كل درمان و توانبخشي
17 83-d-111  بررسي نيازهاي سلامت جانبازان دو چشم نابينا در سال 1384
18  83-P-103   بررسي كسب مراقبت ارائه شده به جانبازان قطع نخاع در منزل(84-83)
19 83-t-116  بررسي وضعيت سلامت عمومي جانبازان شيميايي در جمعيت روستاي ديره 16 سال پس از مواجهه با عامل شيميايي خردل
20 83-t-138  بررسي انواع حملات تشنجي و چگونگي درمان در مجروحين جنگ تحميلي متعاقب ضايعات نفوذي سر
21 84-d-110

نظر سنجي جانبازان قطع عضو اندام تحتاني در خصوص مفاصل پيشرفته زانو

22 84-p-103  سنجش رضايت جانبازان از روند كار كميسيون پزشكي تعيين درصد
23 84-p-111 بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر فرزندان 21-18 ساله جانبازان
24 84-p-113   بررسي شيوع اختلالات جنسي در جانبازان و همسران آنها در نيمه اول سال 84
25 84-P-120 بررسي مرگ و مير در جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران. (1384-1368)
26 84-p-121 بررسي نيازهاي سلامت جانبازان قطع عضو دو طرفه اندام فوقاني در سال 1384
27 84-r-109 بررسي شيوع دردهاي خيالي در بيماران قطع نخاع در شهر تهران در سال 138
28 84-t-102 تدوين فاز دوم شناسنامه بهداشتي درماني جانبازان نخاعي (گردآوري و طبقه بندي داده هاي درماني جانبازان نخاعي تا پايان سال1383
29 85-d-101 بررسي مشكلات و طراحي شلوار و لباس زير براي معلولين قطع دوبل عضو بالاي آرنج فوقاني
30 85-P-102  بررسي نيازهاي سلامت در جانبازان با قطع دو عضو در هر دو اندام تحتاني در سال1385
31 85-P-103 بررسي كيفيت زندگي در جانبازان زن مبتلا به ضايعه نخاعي
32  85-p-105  بررسي نگرش عمومي جانبازان زن مبتلا به ضايعه نخاعي
33 85-r-103 تاثير يك برنامه تمرين هوازي منتخب با چرخ كار سنجش بر برخي شاخصهاي اسپيرومتري و تحمل فعاليتي و ميزان تنگي نفس در جانبازان شيميايي ريوي (در معرض گاز خرد
34 85-t-104 ارزيابي پاسخ هاي ايمني سيستميك و شاخص هاي مولكولي در مصدومين شيميايي جنگ عراق - ايران 18 سال پس از مواجهه باگاز خردل
35 85-t-122 تاثير حوادث ناشي از انفجار مين و مهمات عمل نكرده بر كيفيت زندگي قربانيان در پنج استان غربي كشور
36 86-d-101

ارزيابي و اصلاح تخصيص مفاصل پروتزي در جانبازان قطع عضو روي زانو، بالاي زانو و لگن

37 86-p-101

تخمين سالهاي از دست رفته عمر در جنگ ايران و عراق

38 86-p-110

بررسي نيازهاي سلامت جانبازان نابينا در سال 1386

39 86-t-102 بررسی شاخص های ايمنی و مدياتورهای التهابی در خون و اشک چشم جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض چشمی شديد و ارتباط آنها با عوارض تاخيری چشمی