جستجو

 
سه شنبه
مهر
1402
04
 

نویسندگان:‌دکتر هادی شجاعی، دکتر محمدحسن آزما ( سخنران )

دکتر محمدرضا سروش، دکتر بتول موسوی

ـ پذیرفته شده در یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی،توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران به صورت سخنرانی

( شیراز - آبان ماه ۱۳۸۷) http://www.shirazispmr.com

مقدمه: قطع اندامهای تحتانی دو طرفه در جانبازان یکی از عوارض سنگین ناشی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می‌باشد و بدلیل بروز ناتوانی‌های بعضاً شدید منجر به بروز عوارض ثانویه‌ای در ستون فقرات می‌گردد. که در کتب پزشکی با اصطلاحات :

Pelvic obliquity (یا کجی لگن) اسکولیوز، کیفوز، هیپرلوردوزیس مورد بحث قرار می‌گیرند.

مواد و روشها: این مطالعه بصورت مقطعی

بر روی 335 نفر جانباز شرکت کننده در اردوی درمانی تفریحی در شهر شیراز از 26 استان کشور در سال 85 صورت گرفت تمامی شرکت کنندگان توسط متخصص طب فیزیکی وارتوپد مورد ارزیابی بالینی قرار گرفتند و پس از تکمیل پرسش‌نامه‌ها، اطلاعات استخراج و آنالیز گردید.

نتایج: 327 نفر جانباز مرد و 8 نفر جانباز زن شرکت داشتند که میانگین سنی آنها 3/6 ± 42 بود، 5/4 درصد آنها دچار اسکولیوز بودند و 9/0 درصد کیفوز داشند 1/2% هیپرلوردوزیس و حدود 50% دچار عدم همسطح بودن کرست ایلیاک یا کجی لگن بودند.