جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

natavani harekatiبررسی وسایل جابجایی افراد با ناتوانی حرکتی بین دو سطح ناپیوسته

 

نويسنده: آرش زارع صادقی

شابک978-964-9930-65-7

چاپ: اول بهار 1389 

ناشر: پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان

 

نقص يا ضعف حركتي به تعبير عمومي‌، اولين مواردي هستند كه باعث احساس معلوليت در يك شخص مي‌گردند. عدم توانايي در انجام حركتهاي روزمره مسأله‌اي است كه تاكنون ذهن بسياري از افراد را به خود جلب كرده است. يكي از اين حركات، انتقال بين دو سطحي است كه هيچ سطح واسطي ميان آنها وجود ندارد.

انجام انتقال در ديد اول ممكن است بسيار راحت به نظر آيد. اما در زماني كه اين انتقال در مورد يك فرد ناتوان حركتي (به عنوان مثال يك ويلچرسوار) باشد بحث نوع و نحوه انتقال بسيار مهم و مشكل مي‌شود. وسايل و تجهيزات گوناگوني براي انجام اين انتقال وجود دارند. اين وسايل هركدام به منظوري خاص و براي استفاده خاص طراحي و ساخته مي‌شوند. هر فردي ناتوانايي‌هاي مخصوص به خود دارد و در نتيجه به يك وسيله كمكي ويژه نياز دارد. بحث تخصيص و ارائه خدمات و تجهيزات به هر فرد ناتوان نيز يك مسأله بسيار مهم مي‌باشد.

در نگارش اين کتاب سعي شده است تا سه ديدگاه متفاوت در مورد اين وسايل بررسي گردند. اولين ديدگاه، ديدگاه يک کارشناس فني براي خريد و توصيه وسيله مورد نظر مي‌باشد. يک کارشناس بايد بتواند در هنگام خريد به مزايا و معايب وسايل ساخته شده توسط شرکتهاي مختلف آشنايي داشته و با قاطعيت به يک محصول مهر تأييد بزند. در اين راستا مشخصات فني مورد نظر هر يک از وسايل در گزارش آورده شده است. ديدگاه دوم مربوط به پزشک تجويز کننده وسيله مي‌باشد که بايد براي پيشنهاد يک وسيله ابتدا خود با وسيله آشنايي کافي داشته باشد و مشخصات آن را بداند. در اين راستا هم سعي شده است تا مشخصاتي از قبيل اندازه، سيستمهاي حمايتي وسيله و ... مورد بررسي قرار گيرند. ديدگاه سوم مربوط به استفاده کننده و يا همراه فرد است. در هنگام استفاده از اين وسايل بايد نکاتي را در نظر گرفت، در اين راستا سعي شده است تا نحوه استفاده صحيح از اين وسايل بيان شود. 

دانلود کتاب بررسی وسایل جابجایی افراد با ناتوانی حرکتی بین دو سطح ناپیوسته