جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

maharat about

درباره‌ي مهارت هاي زندگي  (مقدمه‌اي كه براي مهارت هاي زندگي  بايد خوانده شود)

مؤلفين: دكترشكوفه رادفر ، دكتر فريده حميدي

چاپ اول: بهار 1387

تيراژ: 20000 نسخه

شابك : 964-9930-40-X

ناشر : پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 

انسانها برای مقابله سازگارانه با استرس ها ، موقعيت های مختلف وکشمکش های زندگی به راهكارهايی نياز دارند که آنان را در کسب اين توانايی تجهيز نمايد . اين راهكارها بسيار زيربنايی هستند و در فرآيند تحول، شکل می گيرند . راهكارهايي نظير شناخت عواطف و رفتارها که در قالب ساختارهايی مانند عزت نفس ، خودکارآمدی ، توانايی حل مسئله ، مقابله ، درک از خود ، مهارت های اجتماعی و بين فردی تجلی می‌يابند .

از آنجا که عوامل فرهنگی و اجتماعی، تعيين کننده ماهيت دقيق برنامه‌ي مهارت های زندگی هستند ، آموزش ها ممکن است از نظر اهداف و محتوای آموزشی در کشورها و نواحی مختلف متفاوت باشد . با اين وصف ، برنامه‌ي مهارتهای زندگی در کشورهای مختلفی اجرا شده است و به نظر می رسد که يک برنامه‌ي جامع بين فرهنگی باشد که اساسا رشد فلسفه ای نوين در نوجوانان و جوانان تأکيد دارد و آنان را تشويق می کند تا مسئوليت اعمالشان را بر عهده بگيرند . فرآيند آموزش به گونه‌ای است که آموزش گيرنده، فعالانه با موضوع اين مهارتها  درگير می‌شود. آموزش از کسب دانش شروع می شود و تا تبديل آن به يک نگرش و ظهور آن به صورت رفتار ادامه می يابد .

 

دانلود کتاب درباره‌ي مهارت هاي زندگي  (مقدمه‌اي كه برايمهارت هاي زندگي  بايد خوانده شود)