جستجو

 
سه شنبه
مهر
1402
04
 

 

عنوان :  عوامل مؤثر در ايجاد زخم فشاري راه هاي مقابله و پيشگيري

گروه هدف :‌ جانبازان نخاعي و خانواده ايشان