جستجو

 
پنج شنبه
فروردين
1402
03
 

p9هیدرو نفروز در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر عباس بصیری ، دکتز محمد رضا رحمانی

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب هیدرو نفروز در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)