جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

p9

هیدرو نفروز در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر سید محمد مهدی حسینی مقدم

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود هیدرو نفروز در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)