جستجو

 
پنج شنبه
مرداد
1401
27
 

med oroسنگ های ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر عباس بصیری ، پوران گل نژاد

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب سنگ های ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)