جستجو

 
جمعه
آذر
1400
12
 

rahnama salmandan

راهنمای  پزشکان عمومی در برخورد با مشکلات شایع سالمندان

تالیف : دکتر هادی شجاعی ، دکتر محمدحسن آزما

بهار  1387

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

به سفارش اداره پایش سلامت معاونت بهداشت ودرمان بنیاد شهید ومور ایثارگران

دانلود راهنمای پزشکان عمومی در برخورد با مشکلات شایع سالمندان