جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

Workshop of Thies Vacuum – based Positioning System              

 

پژوهشكده مهندسي وعلوم پزشكي جانبازان      

گروه پژوهشي تجهيزات پزشكي

وحيد نجاتي – كارشناس ارشد فيزيوتراپي

مهدي عليزاده- كارشناس ارشد كار درماني

مصطفي علامي – دبير گروه پژوهشي تجهيزات پزشكي

پائيز 1382

 

چكيده :

در اين كارگاه ابتدا به بيان ناهنجاريهاي وضعيتي كودكان فلج مغزي پرداخته مي شود پس از آن اهميت وضعيت دهي و تكنيكهاي وضعيت دهي مورد استفاده در توانبخشي اين كودكان مطرح مي گردد و در خاتمه سيستم              Vacuum-based Positioning و نحوه استفاده از آن به عنوان يك تكنيك درماني جديد مطرح خواهد گرديد .

در قسمت عملي كارگاه به بررسي نحوة استفاده از اين سيستم به صورت باليني پرداخته مي شود.