جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

Evaluation of Quality in Medical Rehabilitation               

پژوهشكده مهندسي وعلوم پزشكي جانبازان      

گروه پژوهشي تجهيزات پزشكي

محمدرضا سروش – رئيس پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

پائيز 1382

 

چكيده

كيفيت معياري قابل اندازه گيري براي محصولات و خدماتي است كه نيازهاي مشتري را در حد انتظارات او و فراتر از آن تأمين مي نمايد. كيفيت در توانبخشي فرم ويژه و هماهنگي از درمان بيماريهاي مزمن مي باشد كه برپايه روش تيمي با تخصصهاي گوناگون استوار است و بطور دائم و فعالانه بيمار را تحت نظر قرار مي دهد و براساس نيازهاي فردي بيماران هدايت مي شود.

در اين مقاله به بررسي كيفيت در توانبخشي پزشكي، اجزاء گوناگون و معيارهاي سنجش كيفيت در تأمين اهداف توانبخشي خواهيم پرداخت.

Keywords: Quality, Medical Rehabilitation