جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

پژوهشكده مهندسي وعلوم پزشكي جانبازان      

گروه تجهيزات پزشكي

ام البنين اميراني – كارشناس گروه تجهيزات پزشكي

پائيز 1382

 

چكيده

Assistive Robotic Manipulator يا short ARM كه تحت عنوان Manus نيز شناخته شده است ،‌يك ربات  6+2 Dof است كه عمكلرد دست و بازو را در افرادي كه دچار معلوليت و ناتواني شديد در اندامهاي فوقانيشان هستند،‌جبران مي كند. اين وسيله را مي توان روي يك ويلچر الكتريكي يا يك پايه متحرك سوار كرد و به اين ترتيب با كمك آن مي توان شمارزيادي از فعاليتهاي روزانه زندگي را چه در منزل و چه در بيرون و محل كار انجام داد. با استفاده از يك وسيله درونداد مانند Key pad (دكمه 4*4) ، دسته يا هر وسيله ديگري كه بتوان آن را به بخش سالم و فعال بدن وصل كرد مي توان دستگاه راجهت گرفتن اشياء به كار انداخت. زمانيكه از ARM استفاده نمي شود مي توان آن را به راحتي در كنار ويلچر تاكرد.

مطالعاتي كه برروي استفاده كنندگان اين وسيله در سراسر جهان صورت گرفته ، نشان دهنده فوايد بسيار زياد استفاده از اين وسيله مي باشد. با استفاده از اين وسيله معلولين خود كفا تر شده ، مشاركت اجتماعيشان افزايش يافته و به طور كلي كيفيت زندگي آنها بهبود مي يابد.

 

واژه هاي كليدي:‌ Assistive Robotic Manipulator, short ARM, Manus