جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

هدف كلي :

شناخت دقيق تر قانون حالت اشتغال ، مباني وجودي آن وتحيل محتوا

ارزيابي عملكرد اجراي قانون از ابعادپوشش ، رفع نيازهاي جامعه هدف و نارساييها

اهداف ويژه:

- بررسي قانون حالت اشتغال ازابعاد جامعيت ، فراگيري و توجه به ملاحظات مختلف

- تعريف شاخص هاي شناسايي جامعه  هدف ، نظير ضريب مجروحيت،‌بعدخانوار،‌مشخصات اجتماعي اقتصادي، ضريب رفاه و ...

- تعريف شاخص هاي ارزيابي قانون حالت اشتغال نظير ضريب كارايي ،‌ضريب جامعيت و ضريب پوشش ضريب كارايي بر مبناي متغيرهايي چون نحوه شناسايي و طبقه بندي وشاخص توسعه انساني (طول عمر، سوادو ميزان درآمد)

اهداف كاربردي: اين مطالعه در رضايت نقاط قوت و ضعف قانون و كاستيهاي اجرايي آنرابراي تصميم گيران آشكار خواهد نمود و براين اساس نتايج آن ميتوانددراصلاح قانون موجود يا تدوين قوانين ومقررات جديد بكار آيد.