جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

هدف كلي : شناخت عوامل موثر در تخصيص منابع و روشهاي پرداخت وام اشتغال به جانبازان غير شاغل وشناخت نارساييها و نقاط قوت وضع موجود

اهداف ويژه :

درجهت بهينه سازي سيستم موجود موارد ذيل مورد بررسي قرار  خواهد گرفت :

1-شناخت اهداف ، سياستها و خط مشي ها درتخصيص منابع و شناسايي نارسائي هاي موجود در سياستها و خط مشي ها و رويه هاي تخصيص منابع

2-بررسي عوامل موثر در نارسايي ها درتخصيص منابع و روشهاي پرداخت وام اشتغال از ديدگاه مسئولين اجرائي و جامعه خدمت گيرنده

3-تعيين شاخصهاي ارزيابي عملكرد تخصيص منابع و روشهاي پرداخت وام

اهداف كاربردي:

تغيير ، اصلاح و يا  تكميل اهداف، سياستها وخط مشي هاي تخصيص منابع و شيوه هاي  اجرائي موجود درپرداخت وام اشتغال به جانبازان غيرشاغل جهت بهينه سازي نظام موجود دراين زمينه