جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

هدف كلي : تعيين ارتباط بين فاكتورهاي ژني (پلي مورفسيم ژن ACE) با شدت ضايعه ريوي مصدومين گاز خردل

اهداف جزيي:

-تعيين ارتباط بين نوع ژنوتيپ ACE با شدت ضايعه ريوي مصدومين گاز خردل

-تعيين نسبتACE-I به ACE-D يا I/D

-مقايسه پلي مورفيم بين  گروه مصدومين خردل وافراد غير مصدوم (كنترل)

-تعيين ارتباط بين پلي فورميسم ژن  ACE( D ياI)‌با شدت درگيري نرمال،‌خفيف، متوسط و شدت مصدومين ريوي گاز خردل

-تعيين نقش ژنوتيپهاي مختلف درمكانيسم بيماري زايي و پاتوفيزيولوژي بيماري هاي التهابي ريه مصدومين خردل

اهداف كاربردي:

-اين مطالعه ما را در فهم بهتر و عميق تر فنوتيپ بيماري هاي ايجاد شده توسط گاز خردل از طريق بررسيهاي ژنتيك كمك مي كند.

-در صورت تعيين نقش سيستم RAS در بيماري هاي مزمن مصدومين ريوي گاز خردل مي توان درمانهاي جديدي در بهبود مشكلات ريوي اين مصدومين پيشنهاد نمود. اين درمان ها مي توانند شامل درمان هاي موجود همچون ACE inhibitors، آنتي گونيستهاي ati و آلدوسترون ، آنتاگونيستهاي رسپوتورهاي كينين و ... باشد