جستجو

 
جمعه
خرداد
1403
04
 

هدف‌كلي:

بررسي‌مقايسه‌اي‌ميزان‌تأثير‌دو‌داروي (Flixotide+Serevent) و (Salbutamol+Beclomethasone) در درمان ضايعات مزمن ريوي ناشي از گاز خردل

اهداف جزئي:

1- مقايسه ميزان اثر بخشي درماني در دو گروه با توجه بهHRCT  پس از دوره مداخله

2- مقايسه ميزان ظرفيت هاي ريه دردو گروه پس ازدوره مداخله

3- مقايسه ميزان ظرفيت هاي ريه دردو گروه پس ازدوره پيگيري

4- مقايسه ميزان پارامترهاي باليني (تنگي نفس، سرفه و ...) در دو گروه پس از دوره مداخله

5- مقايسه ميزان تغيير پارامترهاي باليني (تنگي نفس، سرفه و ...) در دو گروه پس از دوره پيگيري

6- مقايسه ميزان تغيير پارامترهاي باليني (Risk Ratio) از نظرنياز به بستري در بيمارستان و نياز به اكسيژن درماني در طول دوره مداخله در دو گروه

7- محاسبه نسبت خطر ياخطر نسبي (Risk Ratio) از نظر نياز به بستري  دربيمارستان و نياز به اكسيژن درماني درطول دوره پيگيري در دو گروه

8- مقايسه ميزان فراواني نسبي عوارض مختلف در دو گروه

9- مقايسه ميزان شدت عوارض در دو گروه

10- مقايسه سهم عدم تكميل دوره مداخله دردو گروه

اهداف كاربردي:

1- راه يابي احتمالي به درمان موثر برعوارض مزمن ريوي ناشي ازموستارد

2- راه يابي احتمالي به درمان علايم و عوارض آزاردهنده موستارد (سرفه ، تنگي نفس)

3- دستيابي به تغييركيفيت زندگي مصدومين شيميايي كه عوارض ديررس ريوي پيدا كرده اند.

4- بهبود وضعيت تنفسي جانبازان شيميايي كه از عوارض مزمن تنفسي رنج مي برند با داروهايي باعوارض كمتر

5- كاهش مراجعات عزيزان جانباز شيميايي به بيمارستانهاي تحت درمان بعلت مشكلات تنفسي