جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

اهداف كلي :

حفظ استقلال شخص در انجام فعاليتهاي روزانه و باز گرداندن توانايي هاي فرد معلول از جمله اولويت هاي طراحي بوده هم چنين كاهش اثرات معلوليت / قادر سازي براي دست يابي به زندگي فردي وكيفيت بهتر زندگي ازديگراهداف پروژه مي باشد .

اهداف كاربردي:

اين وسيله به سبب ويژگي طراحي اش مي تواند نيازهاي متعدد فرد را كه قبل از استفاده از محصول برايش مشكل ساز بود مرتفع سازد. محصول مذكور اين قابليت رادارد تا وسايل متفاوتي(شانه/مسواك/ قلم / قاشق و ...) بر آن سوارشوند و به فرد معلول لذت زندگي مستقل را بچشاند.

به كمك اين وسيله نياز شخص به حضور همراه به حداقل كاهش مي يابد زيرا محصول به فرد توانايي لازم جهت كنترل وسايل مورداستفاده اش را مي دهد و در واقع مشابه يك گيره ارگونوميك با در نظر گرفتن ويژگي هاي استفاده گر عمل مي كند. با استفاده از اين وسيله شخص در صدد رفع ناتوانايي خود بر مي آيد و به زندگي طبيعي و مستقل خويش باز مي گردد.