جستجو

 
جمعه
فروردين
1403
31
 

هدف كلي :

تعيين و مقايسه يافته هاي LM و EM در ضايعات مزمن خارش دار پوست در مصدومين شيميايي گاز خردل گوگردي و مقايسه آن با بيماران مشابه غير شيميايي قبل و بعد از درمان

اهداف جزيي:

1- تعيين مقايسه يافته هاي LM در بيوپسي هاي پوست بيماران غير شيميايي با ضايعات مزمن خارش دار قبل از درمان

2- تعيين مقايسه يافته هاي LM در بيوپسي هاي پوست بيماران غير شيميايي با ضايعات مزمن خارش دار بعد از درمان

3- تعيين مقايسه يافته هاي EM در بيوپسي هاي پوست بيماران غير شيميايي با ضايعات مزمن خارش دار قبل از درمان

4- تعيين مقايسه يافته هاي EM در بيوپسي هاي پوست بيماران غير شيميايي با ضايعات مزمن خارش دار بعد از درمان

5- تعيين مقايسه يافته هاي LM در بيوپسي هاي پوست بيماران شيميايي خردل با ضايعات مزمن خارش دار قبل از درمان

6- تعيين مقايسه يافته هاي LM در بيوپسي هاي پوست بيماران شيميايي خردل با ضايعات مزمن خارش دار بعد از درمان

7- تعيين مقايسه يافته هاي EM در بيوپسي هاي پوست بيماران شيميايي خردل با ضايعات مزمن خارش دار قبل از درمان

8- تعيين مقايسه يافته هاي EM در بيوپسي هاي پوست بيماران شيميايي خردل با ضايعات مزمن خارش دار بعد از درمان

9- تعيين مقايسه يافته هاي EM در بيوپسي هاي پوست بيماران شيميايي خردل با ضايعات مزمن خارش دار در گروه غيرشيميايي قبل از درمان

10- تعيين مقايسه يافته هاي EM در بيوپسي هاي پوست بيماران شيميايي خردل با ضايعات مزمن خارش دار در گروه غيرشيميايي بعد از درمان

اهداف كاربردي :

1- شناخت تغييرات بوجود آمده بر اثر گاز خردل در پوست در سطح LM و EM

2- پيشگيري از ايجاد تغييرات وسيعتر از طريق تشخيص آسيبها درمراحل اوليه و در سطح EM

پيشنهاد درمانهاي موثرتر در ضايعات پوستي مزمن خارش دار شيميايي با توجه به نتايج طرح