جستجو

 
جمعه
فروردين
1403
31
 

هدف كلي : مقايسه مقدار skin hydration پوست جانبازان شيميايي مواجهه يافته با سولفور  موستارد مبتلا به عوارض پوستي با افراد سالم

اهداف جزئي:

1- تعيين ارتباط ميانگين مقدار skin hydration در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي

2- تعيين ارتباط ميانگين مقدار skin hydration در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با سن افراد

3- تعيين ارتباط ميانگين مقدار skin hydration در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با جنس افراد

4- تعيين ارتباط ميانگين مقدار skin hydration در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با مدت زماني كه از تماس با سولفورموستارد مي گذرد

5- تعيين ارتباط ميانگين مقدار skin hydration در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با تعداد دفعات مواجهه باسولفور موستارد

6- تعيين ارتباط ميانگين مقدار skin hydration در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با استفاده از ماسك و لباس محافظي هنگام مواجهه

7- تعيين ارتباط ميانگين مقدار skin hydration در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با گرفتن درمان هنگام مواجهه

8- تعيين ارتباط ميانگين مقدار skin hydration در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با عوارض جلدي، چشمي، ريوي

9- تعيين ارتباط ميانگين مقدار skin hydration در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با وجود ضايعات مزمن جلدي

10- تعيين ارتباط ميانگين مقدار skin hydration در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با نوع درمان

اهداف كاربردي:

1- تعيين معيارهاي objective جهت بررسي ضايعات حاد و مزمن حاصل از واجهه با سولفور موستارد

2- تعيين اثرات درمان دارويي در تغيير مقدار skin hydration پوست بيماران

3- تعيين رابطه مقدار skin hydration پوست بيماران با تظاهرات باليني بيمار

4- تعيين معيارهاي استادارد جهت تعيين شدت ضايعات جلدي جانبازان شيميايي