جستجو

 
جمعه
فروردين
1403
31
 

اهداف :

هدف كلي : طراحي سيستم و ساخت بانك اطلاعاتي نسخ اداره كل درمان و توانبخشي

اهداف ويژه :‌

تعيين داروها و تجهيزات ويژه و خاص مورد استفاده جانبازان در استان تهران

تعيين تعداد داروها و تجهيزات ويژه و خاص مورد استفاده جانبازان در استان تهران

تعيين هزينه صرف شده براي تهيه داروها وتجهيزات فوق

تعيين شيوه‌هاي تهيه داروها وتجهيزات فوق (بيمه آزاد، توسط خود بيمار معاونت بهداشت ودرمان)

تعيين تخلفات صورت گرفته در فرآيند تهيه و توزيع دارو و تجهيزات ويژه و خاص

تعيين نقش بيمه خدمات درماني و بيمه مكمل در تهيه  دارو وتجهيزات فوق

تعيين هزينه‌هاي جنبي در تهيه و توزيع دارو تجهيزات

طراحي سيستم به روز رساني و پيگيري اموراجرايي تهيه دارو و تجهيزات

اهداف كاربردي :

ارائه اطلاعات به هنگام و قابل اعتماد جهت تصميم گيري درخصوص هر گونه دارو و تجهيزات

ارائه اطلاعات به هنگام و قابل اعتماد جهت تصميم گيري به صورت كلان