عبداله سعیدی

اطلاعات تماس

تصویر تماس

مدیر اطلاع رسانی

آدرس:
بزرگراه چمران، خیابان یمن، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ، پلاک 17
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
تهران ایران

تلفن: 22418632 021

فکس: 22418180 021

http://www.jmerc.ac.ir

دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

کارشناس فناوری اطلاعات