جستجو

 
چهارشنبه
خرداد
1399
14
 
نمایش # 
عنوان کلیک ها
بررسي ويژگيهاي سيگنالهاي پتانسيل برانگيخته بينايي و نمودارهاي الكتريكي شبكيه در جانبازان شيميايي مراجعه كننده به كلينيك جانبازان شيميايي 2083
بررسي ومقايسه آثارداروهاي مختلف و القاء سيكل گلوتاتيون - گلوتاتيون پراكسيداز بر ضايعات ناشي از خردل دركشت سلولهاي بافت پوست انسان 1677
بررسي وضعيت سلامت عمومي جانبازان شيميايي در جمعيت روستاي ديره 16 سال پس از مواجهه با عامل شيميايي خردل 1732
بررسي وسايل كمكي مورد استفاده در جانبازان نابينا و كم بينا 5572
بررسي واحدهاي الحاقي به ويلچرهاي مكانيكي جهت تسهيل در رانش 3357
بررسي هزينه هاي تمام شده خدمات آسيب ديدگان ضايعات نخاعي درمركز امام خميني درسال 1382 1484
بررسي نيازهاي سلامت جانبازان دو چشم نابينا در سال 1383 3358
بررسي نيازهاي توانبخشي آسيب ديدگان زلزله بم 3235
بررسي ميزان موفقيت درمان ايمپلنت دنداني در بنياد جانبازان از نظر جانبازان : دندانپزشكان معالج و معيارهاي ارزيابي درمان سال 1380 1612
بررسي ميزان كم شنوائي :وزوز و حساسيت بيش از اندازه نسبت به صدا در گروهي از جانبازان مراجعه كننده به كميسيون عالي بنياد جانبازان در تهران 1860