جستجو

 
پنج شنبه
فروردين
1399
14
 

urinary lithiasisسنگ های ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر عباس بصیری ، پوران گل نژاد

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب سنگ های ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)